كل عناوين نوشته هاي کيان بازرگان

کيان بازرگان
[ شناسنامه ]
طراحي مدل اعتبار سنجي و پيش بيني ريسک اعتباري مشتريان تسهيلات لي ...... چهارشنبه 99/1/20
اطلاعات مورد نياز براي ارزيابي اعتباري ...... سه شنبه 99/1/19
رتبه بندي اعتباري و ارتباط بين بانک و بنگاههاي اقتصادي ...... دوشنبه 99/1/18
تسهيلات اعتباري چيست؟ ...... جمعه 99/1/15
مديريت ريسک اعتباري در نظام بانکي ...... پنج شنبه 99/1/14
  ==>   ليست آرشيو شده ها